لوگوی فروشگاه فرا اکسیژن
En
دسته بندی های فرا اکسیژن
همه ی محصولات فن، فن سانتریفیوژ و اگزاست فن
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 1000 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 1000 الساموتور
-
51,308,400 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 900 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 900 الساموتور
-
40,326,000 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 800 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 800 الساموتور
-
31,917,600 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 710 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 710 الساموتور
-
26,598,000 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 630 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 630 الساموتور
-
سفارشی 21,621,600 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 560 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 560 الساموتور
-
سفارشی 20,077,200 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 500 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 500 الساموتور
-
سفارشی 15,100,800 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 450 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 450 الساموتور
-
سفارشی 13,556,400 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 400 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 400 الساموتور
-
13,041,600 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 355 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 355 الساموتور
-
سفارشی 10,982,400 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 315 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 315 الساموتور
-
10,296,000 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 280 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 280 الساموتور
-
10,124,400 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 250 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 250 الساموتور
-
9,952,800 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 1000 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 1000 السا موتور
-
93,916,680 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 900 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 900 السا موتور
-
81,115,320 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 800 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 800 السا موتور
-
72,123,480 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 710 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 710 السا موتور
-
59,699,640 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 630 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 630 السا موتور
-
47,138,520 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 560 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 560 السا موتور
-
42,711,240 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 500 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 500 السا موتور
-
31,900,440 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 450 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 450 السا موتور
-
27,593,280 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 400 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 400 السا موتور
-
24,178,440 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 355 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 355 السا موتور
-
22,222,200 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 315 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 315 السا موتور
-
18,498,480 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 280 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 280 السا موتور
-
16,902,600 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 250 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 250 السا موتور
-
15,306,720 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 30-14 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 30-14 الساموتور
-
32,895,720 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 30-10 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 30-10 الساموتور
-
31,848,960 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 25-12 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 25-12 الساموتور
-
28,108,080 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 25-10 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 25-10 الساموتور
-
27,558,960 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 22-11 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 22-11 الساموتور
-
23,800,920 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 22-7 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 22-7 الساموتور
-
23,268,960 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 20-10 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 20-10 الساموتور
-
21,381,360 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 20-7 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 20-7 الساموتور
-
21,038,160 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 18-9 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 18-9 الساموتور
-
16,610,880 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 18-6 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 18-6 الساموتور
-
16,216,200 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 15-7 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 15-7 الساموتور
-
13,350,480 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 15-5 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 15-5 الساموتور
-
12,612,600 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 12-6 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 12-6 الساموتور
-
11,545,820 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 12-4 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 12-4 الساموتور
-
11,411,400 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 10-5 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 10-5 الساموتور
-
10,038,600 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 10-4 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 10-4 الساموتور
-
9,678,240 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 9-3 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 9-3 الساموتور
-
9,180,600 تومان
سفارش و خرید
فن آکسیال EA 800 السا موتور
فن آکسیال EA 800 السا موتور
-
17,160,000 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 1000 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 1000 السا موتور
-
سفارشی 86,023,080 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 900 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 900 السا موتور
-
سفارشی 72,621,120 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 800 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 800 السا موتور
-
سفارشی 60,883,680 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 710 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 710 السا موتور
-
سفارشی 51,188,280 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 630 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 630 السا موتور
-
سفارشی 40,428,960 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 560 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 560 السا موتور
-
سفارشی 35,383,920 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 500 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 500 السا موتور
-
سفارشی 25,276,680 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 450 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 450 السا موتور
-
سفارشی 21,999,120 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 400 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 400 السا موتور
-
سفارشی 18,961,800 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 355 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 355 السا موتور
-
سفارشی 16,147,560 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 315 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 315 السا موتور
-
سفارشی 13,813,800 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 280 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 280 السا موتور
-
سفارشی 12,715,560 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 250 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 250 السا موتور
-
سفارشی 11,857,560 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 1000 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 1000 السا موتور
-
85,165,080 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 900 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 900 السا موتور
-
71,763,120 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 800 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 800 السا موتور
-
60,025,680 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 710 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 710 السا موتور
-
50,381,760 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 630 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 630 السا موتور
-
39,570,960 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 560 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 560 السا موتور
-
34,525,920 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 500 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 500 السا موتور
-
24,418,680 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 450 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 450 السا موتور
-
21,141,120 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 400 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 400 السا موتور
-
18,103,800 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 355 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 355 السا موتور
-
15,289,560 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 315 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 315 السا موتور
-
12,955,800 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 280 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 280 السا موتور
-
11,857,560 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 250 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 250 السا موتور
-
10,999,560 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-28 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-28 الساموتور
-
34,577,400 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-22 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-22 الساموتور
-
33,494,890 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-20 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-20 الساموتور
-
32,003,400 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 25-25 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 25-25 الساموتور
-
28,279,680 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 25-20 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 25-20 الساموتور
-
26,975,520 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 22-22 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 22-22 الساموتور
-
23,354,760 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 22-15 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 22-15 الساموتور
-
21,707,400 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 20-20 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 20-20 الساموتور
-
19,871,280 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 20-15 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 20-15 الساموتور
-
19,099,080 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 18-18 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 18-18 الساموتور
-
14,277,120 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 18-13 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 18-13 الساموتور
-
13,281,840 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 15-15 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 15-15 الساموتور
-
11,051,040 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 15-11 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 15-11 الساموتور
-
10,210,200 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 12-12 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 12-12 الساموتور
-
9,180,600 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 12-09 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 12-09 الساموتور
-
8,785,920 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 10-10 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 10-10 الساموتور
-
7,310,160 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 10-08 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 10-08 الساموتور
-
7,104,240 تومان
سفارش و خرید

لوگوی فرا اکسیژن
تلفن پشتیبانی 57420687 - 031 | موبایل 09202720270 | ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم
ارسال سریع تحویل سریع
کالای اصل و ارجینال ضمانت اصل بودن کالا
پاسخگویی تمام وقت هفت روز هفته و 24 ساعته