لوگوی فروشگاه فرا اکسیژن
En
دسته بندی های فرا اکسیژن
همه ی محصولات الکتروموتور
الکتروموتور فن کویلی کاستی 40 وات الکترومگا
الکتروموتور فن کویلی کاستی 40 وات الکترومگا
-
سفارشی 2,010,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویلی کاستی 12 وات الکترومگا
الکتروموتور فن کویلی کاستی 12 وات الکترومگا
-
سفارشی 2,010,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 200 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 200 وات الکترومگا
-
2,520,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 180 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 180 وات الکترومگا
-
2,390,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 160 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 160 وات الکترومگا
-
2,280,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 145 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 145 وات الکترومگا
-
2,145,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 85 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 85 وات الکترومگا
-
1,890,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 630 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 630 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,710,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 500 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 500 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,300,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 400 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 400 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,015,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور یک بیستم کولری (37 وات) دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور یک بیستم کولری (37 وات) دو سر شفت الکترومگا
-
715,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 450 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 450 وات دو شفت الساموتور
-
3,875,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 320 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 320 وات دو شفت الساموتور
-
3,325,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 270 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 270 وات دو شفت الساموتور
-
3,060,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 220 وات دو شفت السا موتور
الکتروموتور 220 وات دو شفت السا موتور
-
3,050,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 200 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 200 وات دو شفت الساموتور
-
2,950,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 180 وات دو شفت الساموتور مناسب فن کویل و داکت اسپلیت
الکتروموتور 180 وات دو شفت الساموتور مناسب فن کویل و داکت اسپلیت
-
2,825,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل و داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور فن کویل و داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الساموتور
-
2,200,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 130 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 130 وات دو شفت الساموتور
-
1,940,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 125 وات تک شفت السا موتور
الکتروموتور 125 وات تک شفت السا موتور
-
2,212,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 80 وات دو شفت السا موتور
الکتروموتور 80 وات دو شفت السا موتور
-
1,900,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 75 وات کاستی السا موتور
الکتروموتور 75 وات کاستی السا موتور
-
2,525,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت السا موتور
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت السا موتور
-
1,615,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 40 وات کاستی 5 دور السا
الکتروموتور 40 وات کاستی 5 دور السا
-
2,225,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت السا
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت السا
-
1,440,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور یک هشتم کولری(93 وات) الکترومگا
الکتروموتور یک هشتم کولری(93 وات) الکترومگا
-
624,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 320 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 320 وات دو سر شفت الکترومگا
-
2,775,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 250 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 250 وات دو سر شفت الکترومگا
-
2,580,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 220 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 220 وات دو سر شفت الکترومگا
-
2,555,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
-
2,235,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات تک شفت الکترومگا
-
2,150,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت الکترومگا
-
2,160,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
-
2,050,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات تک شفت الکترومگا
-
1,970,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الکترومگا
-
1,980,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات تک شفت الکترومگا
-
1,755,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات دو شفت الکترومگا
-
1,765,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات تک شفت الکترومگا
-
1,710,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات دو شفت الکترومگا
-
1,720,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 60 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 60 وات تک شفت الکترومگا
-
1,425,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 60 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 60 وات دو شفت الکترومگا
-
1,435,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 45 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 45 وات تک شفت الکترومگا
-
1,235,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت الکترومگا
1,245,000 تومان 9 %
1,133,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 40 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 40 وات تک شفت الکترومگا
-
1,210,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 40 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 40 وات دو شفت الکترومگا
-
1,220,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 30 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 30 وات تک شفت الکترومگا
-
1,170,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 30 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 30 وات دو شفت الکترومگا
-
1,180,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت الکترومگا
1,090,000 تومان 9 %
990,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 25 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 25 وات دو سر شفت الکترومگا
-
1,100,000 تومان
سفارش و خرید

لوگوی فرا اکسیژن
تلفن پشتیبانی 57420687 - 031 | موبایل 09202720270 | ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم
ارسال سریع تحویل سریع
کالای اصل و ارجینال ضمانت اصل بودن کالا
پاسخگویی تمام وقت هفت روز هفته و 24 ساعته